Dla organizacji pozarządowych

Dla organizacji pozarządowych

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. 

Mamy doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń i fundacji . W ramach działalności pro bono organizujemy nieodpłatne spotkania informacyjne oraz doradztwo (indywidualne lub grupowe w formie spotkań), dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Program ten obejmie zarówno istniejące i działające organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, grupy inicjatywne dążące do założenia organizacji.

Oferujemy doradztwo w następującym zakresie:

  • doradztwo prawno-organizacyjne,
  • doradztwo projektowe.

Dla zainteresowanych, już odpłatnie, opracowujemy dokumentację niezbędną dla powołania czy funkcjonowania danej organizacji pozarządowej, organizujemy zebrania założycielskie, sporządzamy i składamy wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzimy także doradztwo indywidualne i coaching wzmacniające liderów organizacji w zakresie planowania, rozwoju, czy inspirowania innych do aktywności.