Fundusze europejskie

DOTACJE

W latach 2010-2018 wspomagaliśmy pozyskiwanie przez różne firmy i instytucje dotacji na projekty proinnowacyjne ze środków UE, na kwotę ponad 80 mln zł .
Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie w obszarze pozyskiwania Funduszy Europejskich pozwala nam zaoferować Państwu usługi doradczo-wdrożeniowe na najwyższym poziomie. 

Nasz zespół ekspertów proponuje następujące usługi:

I. IDENTYFIKACJA, ANALIZA I MONITORING KONKURSÓW W RAMACH ŚRODKÓW UE:

 • analiza potrzeb firmy i wyszukanie odpowiedniego rodzaju dofinansowania,
 • monitoring aktualnych naborów i konkursów.

II. PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

 • ​kompleksowe sporządzanie wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wstępnych kosztorysów Projektu oraz finalnych harmonogramów rzeczowo-finansowych, 
 • doradztwo w obszarze szacowania wskaźników rezultatu.

III.  REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW

 • ​przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności lub Prawem
 • Zamówień Publicznych (w zależności od statusu beneficjenta),
 • bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych Projektu, umów zawieranych z wykonawcami, w oparciu o zgodność z założeniami projektu oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • rozliczanie Projektu w oparciu o zatwierdzony harmonogram płatności,
 • przygotowywanie wniosków zaliczkowych, wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych,
 • wniosków o płatność końcową (wraz z załącznikami, opisami faktur, raportami),
 • przygotowywanie wniosków o aneks wraz z załącznikami (pismo przewodnie z wykazem zmian, zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, zaktualizowany harmonogram płatności, zaktualizowana tabela wskaźników),
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu,
 • stały kontakt z dedykowanym opiekunem Projektu z Instytucji Pośredniczącej.

IV. MONITORING I KONTROLA

 • ​weryfikacja dokumentacji przed ustalonym terminem kontroli Projektu,
 • wsparcie i obecność naszych specjalistów na kontroli Projektu.